สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก  

ครูคณิตศาสตร์ต้องรู้จักใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และยังได้รับการพัฒนาในหลายด้านทั้งทางสติปัญญา  อารมณ์  และสังคม   การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  มีบทบาทเป็นผู้กระทำเช่น  นักเรียนได้กำหนดตัวเลขเอง  กำหนดโจทย์เอง   ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง    นักเรียนจะเกิดความพร้อม  มีความสุขในการเรียน  รวมทั้งเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่วางไว้ได้ในที่สุด

  GotSmiley for FREE! Click Here     GotSmiley for FREE! Click Here