โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ ๕


รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา(๔)

แผนพัฒนาทุนมนุษย์

•แผนเตรียมความพร้อมเร่งด่วน
•เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันแก่กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจ SMEs และภาคท้องถิ่น
•แผนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
•เน้นการสร้างบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
 
แผนพัฒนาทุนมนุษย์เตรียมความพร้อมเร่งด่วน

หลักการและเหตุผล

เป็นแผนการพัฒนาอย่างเร่งด่วนสำหรับทุนมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวและ
มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาจะเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานทั้งฝ่าย
ที่ออกนโยบาย และฝ่ายที่รับนโยบายมาปฏิบัติ ซึ่งจำต้องมีความรู้ และความเข้าใจพื้นฐานถึงแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศในด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อนำสู่การสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทาง
ของการท่องเที่ยวและกีฬาตามทิศทาง AEC Blueprint
2.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สู่การสร้างความเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานสากล
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนพัฒนาฯ

1.บุคลากรภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทางของการท่องเที่ยวและกีฬา สู่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแนวทาง AEC Blueprint
2.บุคลากรภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สามารถรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่เป็นมาตรฐาน
สู่กลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน สมาคมฯ ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน  
4.การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จากเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ
ของกลุ่มท่องเที่ยวและกีฬา
 

กลุ่มเป้าหมายในตามแผนพัฒนาฯ

1.กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯลฯ
2.กลุ่มบุคลากรภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สำนักส่งเสริมการจัดประชุม สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา สมาคมมวยแห่งประเทศไทย หอการค้า ฯลฯ
3.กลุ่มสถาบันส่งเสริมวิชาชีพ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
4.กลุ่มบุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชนในระดับท้องถิ่น ฯลฯ
 

ขอบเขตด้านพื้นที่ของแผนพัฒนาฯ โครงการนำร่องแยกเป็น 6 กลุ่มตาม Cluster  อันได้แก่

1.กลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน
2.กลุ่มภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด
3.กลุ่มภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตาก ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
4.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์
5.กลุ่มภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี พัทลุง
6.กลุ่มภาคกลาง กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล

โดยแต่ละกลุ่ม จะประกอบด้วยบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคนั้นๆ จำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น 240 คน

 

รูปแบบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

1.กิจกรรมการอบรมสัมมนา ความรู้ ความเข้าใจ และทิศทางการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการบริหารจัดการ การสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)
3.กิจกรรมการศึกษาดูงาน ประเทศเมียนมาร์ จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม
หรือมาเลเซีย
4.กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
 

กรอบเวลาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

แผนพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในระยะเร่งด่วน
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
กลุ่มละ 2 สัปดาห์ จำนวน 6 กลุ่ม รวมกรอบเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน

 

หมายเลขบันทึก: 506677เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2012 16:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ตุลาคม 2012 11:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ขอบคุณครับอาจารย์จำลอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี