โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ ๔


รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา(๓)

ข้อเสนอแนะ

1.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2.เร่งจัดทำแผนพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
•แผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม (เร่งด่วน)  ความรู้คู่การปฏิบัติ (Knowledge & Practice)
•แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เรียนรู้คู่การพัฒนา (Learning & Development)
•แผนยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน  ตระหนักรู้คู่ความยั่งยืน (Awareness and Sustainability)

ความรู้คู่การปฏิบัติ (Knowledge & Practice)

1.ด้านความรู้: เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา
2.ด้านการปฏิบัติ: เพื่อวางแผน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล
 

พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา

•โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (T,S)
•การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และปกป้องแหล่งท่องเที่ยว (T)
•พัฒนาฐานข้อมูลด้านท่องเที่ยวและกีฬา

           พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาให้ได้มาตรฐาน

•การกำหนดจุดยืนการท่องเที่ยว และการกีฬาไทย (T, S)
•พัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน (T)
•พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ (T)
•พัฒนากีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในอาเซียน (S)
•พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (T, S)
•การพัฒนามาตรฐานที่จำเป็นด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม (T,S)
 
เรียนรู้คู่การพัฒนา (Learning & Development)
1.ด้านการเรียนรู้: เพื่อวางแผนการเรียนรู้ องค์ความรู้เฉพาะที่จำเป็น ตลอดจนองค์ความรู้อื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2.ด้านการพัฒนา: พัฒนามาตรฐานของการท่องเที่ยวและการกีฬาของไทยให้ได้มาตรฐานทุกประเภท

        สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

•สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (T,S)
•พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง  (T,S)
•ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
แก่นักท่องเที่ยว (T)
•ศึกษารูปแบบการการท่องเที่ยวและการกีฬาใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (T,S)
•การแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในอาเซียน (T,S)
•การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในเวทีโลก (T,S)
•การศึกษา และวิจัยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา (T,S)
•การจัดทำข้อตกลงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน กับประเทศต่าง ๆ ในโลก (T,S)
•พัฒนาฐานข้อมูลด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง (T,S)

พัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

•การพัฒนาและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นฐานและพื้นบ้านในอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง (S)
•การพัฒนาระบบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาในอาเซียน (T)
•การสร้างการบูรณาการด้านการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน (T, S)
•การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว และกีฬาอาชีพไทยให้เป็นระดับสากล (T,S)
•การพัฒนาอุปกรณ์ทางการกีฬาที่ได้มาตรฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน (S)
 
ตระหนักรู้คู่ความยั่งยืน (Awareness & Sustainability)
 
1.ด้านความตระหนัก เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนัก
ถึงทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางจริยธรรม และทุนทางวัฒนธรรม
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2.ด้านความยั่งยืน: เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาวโดยเน้นเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
•สร้างจิตสำนึกร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเรื่องความยั่งยืน (T,S)
•สร้างความตระหนักและความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (T)
•การสร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพ โดยสร้างค่านิยมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ (S)
•การสร้างความตระหนักเรื่องธุรกิจการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (S)
•การสร้างจิตสำนึกและการบูรณาการความร่วมมือของชุมชน และท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืน (T,S)
•การตั้งศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อความยั่งยืน
ในประเทศไทย (T,S)
•โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (T,S)
•การสร้างศูนย์อาเซียนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ASEAN Tourism and Sports Centre (T,S)

 

หมายเลขบันทึก: 506674เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2012 15:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2012 16:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี