โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ ๓


รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (๒)

ผลการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวไทย

1.สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย (Where are we?)
2.ทิศทางและแนวทางการท่องเที่ยวไทยเมื่อเข้าสู่ AEC
(Where do we want to go?)
3.แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมาย (How to do it?)
4.ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จของการท่องเที่ยวไทย
(How to do it successfully?)
 
ผลการศึกษาวิจัย: Where are we?

จุดแข็งการท่องเที่ยวไทย

•ความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
•ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
•การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวก

จุดอ่อนการท่องเที่ยวไทย

•การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
•บุคลากรไม่มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขัน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษา และ IT

ค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นเปลี่ยนไป

 

ผลการศึกษาวิจัย: Where do we want to go?

•เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค
•เป็น Gateway ด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค
 
 
ผลการศึกษาวิจัย: How to do it?
•การพัฒนาด้านสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
•การพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
•การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
•การจัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
•การพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
ผลการศึกษาวิจัย: How to do it successfully?
•ด้านนโยบาย ต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
•ด้านทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
•ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ต้องดำเนินการอย่างอย่างเป็นระบบ
โดยการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี