โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ ๒


รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (๑)

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการวิจัย

การดำเนินงานวิจัย

จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบ AEC กับภาคการท่องเที่ยว และกีฬา ในด้านต่าง ๆ โดยจะดำเนินการวิจัยให้ครอบคลุมในระดับประเทศ แบ่งเป็น 6 ภาค ประกอบด้วยภาคกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาคเอกชน ราชการ และท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ผลกระทบของ AEC

1. ทำ SWOT Analysis

2. เมื่อได้ SWOT Analysisแล้ว เสนอแนะวิธีการสู่ความเป็นเลิศ และกำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ควรจะเป็น

ผลที่ได้จากการดำเนินการวิจัยนำสู่

1วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี AEC ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC
3ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC
 
ระเบียบวิธีวิจัย
•การสำรวจวรรณกรรม (Literature Review)
•การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Public Seminar)
•การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
•การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
•การจัดประชุมวิพากษ์รายงานผลการวิจัย
 
 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี