กศน.ตำบลหลักสอง  นำโดย นางสาวสุรินธร  นาคคุ้ม  ครู กศน.ตำบลหลักสอง , นางสาวบีบีฮวา  สะมัท       ครู กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ในวันที่  24  ตุลาคม  2555          ณ  วัดกระโจมทอง  หมู่ที่ 5    ตำบลหลักสอง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่   กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีนันทนาการ   กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ  การส่งเสริมการอ่านในผู้สูงอายุ  และกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด  และ ได้รับการนิเทศติดตามจาก  นางมาฆนาฎ  สุขเงิน ครูอาสาสมัคร   ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้สูงอายุให้ความร่วมมืออย่างดี สนุกสนานและได้รับความรู้และตื่นตัวกับการอยากรู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น ไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดในการจัดกิจกรรม และครั้งต่อไปจะมีขึ้นใน วันที่  3  ธันวาคม 2555