กลับมาอีกครั้งสำหรับการเปิด "เวทีสาธารณะ" โดยการใช้ Blog เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ออกไปนอกกรอบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเด็นที่ เพื่อนของเราคนหนึ่งคนใดแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามผ่านมาทาง Blog เมื่อผมหรือมีผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยกันตอบ เพื่อนคนอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วย เมื่อขยายวงออกไปมากเข้า เราอาจจะได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในแบบที่เรียกว่า Social Networking เกิดขึ้นผ่านทาง Blog ของเรา ณ ที่แห่งนี้...นี่คือความตั้งใจครับ

     ก่อนอื่น...ขอนำเสนอตัวโครงการฝึกอบรมการใช้ Internet & E-Office สำหรับตำรวจจังหวัดชุมพร โดยสังเขปดังนี้ครับ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพของสังคมในปัจจุบัน การใช้อินเตอร์เน็ตได้แพร่หลายเข้าสู่สังคมประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก และอีกทั้งภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรจึงได้จัดให้มีเว็บไซต์เป็นของจังหวัด และมีอีเมล์ในการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ และรับแจ้งเบาะแสในการปฏิบัติงานของตำรวจ คือ www.chumporn.police.go.th  / อีเมล์ [email protected]  กอปรกับในปัจจุบันปัญหาในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความล่าช้าในการจัดส่ง และความซ้ำซ้อนของงาน

2. วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตและใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เป็นประโยชน์
  • เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ได้รับรู้ข่าวสารในการแจ้งเบาะแสทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปหามาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
  • เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร ระหว่าง สถานีตำรวจ กับ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

3. เป้าหมาย

  • ข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 คน (แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน)

4. ระยะเวลาการดำเนินการ

  • อบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
    - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค.48
    - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.48

5. สถานที่ฝึกอบรม

อาคารฐานความรู้ ชุมพรออนไลน์ 111/11-12 ถนนทวีสินค้า ซอย 1 อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ 077-503357, 502990 แฟกซ์ 077-502990
E-Mail : [email protected]

6. ผู้ดำเนินการฝึกอบรม

อ.ไอศูรย์    ภาษยะวรรณ์ [email protected]  / 09-7290463
อ.สุทธิศักดิ์ ศรีสุภา        [email protected] / 01-0839525