GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบ้านจากคณบดี

กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำนโยบายและแนวทางพัฒนางานวิจัยให้ชัดเจน

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาท่านคณบดีคนใหม่ (รศ.มาลินี  ธนารุณ) ได้แถลงนโยบายการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ ให้บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ ทุกคนได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารของคณะฯ แต่ละด้าน ซึ่งโดยบทสรุปแล้วทุกคนในคณะฯ จะต้องรักวิจัย เพราะวิสัยทัศน์ของท่านคมชัดมาก คือ  

  ภายในปี 2553 คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะแห่งการวิจัย   

       โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ระบุว่า "กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำนโยบายและแนวทางพัฒนางานวิจัยให้ชัดเจน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดรางวัลและแรงจูงใจสำหรับผลงานที่บรรลุตามเป้าหมาย" ความจริงอาจารย์ให้การบ้านผมไปทำตั้งแต่ยังไม่ได้รับตำแหน่งแล้วในเรื่อง แผนดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก  

      วันนี้สำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยคงต้องไปกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนางานวิจัยสถาบันของหน่วยงาน โดยพัฒนาจากงานประจำไปสู่งานวิจัย (R2R)  (วันนี้หมดสิทธิ์อ้างว่าไม่มีเวลาแล้ว .... ได้อ่าน Blog ของผศ.ดร.วิบูลย์ เรื่อง การบริหารเวลาแล้วคงต้องไปรีบลับคมขวานครับ)  เดือนนี้ตั้งใจจะจัดอบรมโครงการวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ เพราะได้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยสถาบันไว้

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): officeวิจัยสถาบัน
หมายเลขบันทึก: 5049
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ข้อมูลคุณบอยน่าจะ

ภายในปี 2553 คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะแห่ง

การวิจัย   นะจ้ะ

ขอบคุณครับ ที่ช่วยตรวจสอบ

หลังจากได้รับทราบนโยบายที่ชัดเจนจากท่านคณบดี และท่านได้เรียกบุคลากรสายสนับสนุนประชุมเพื่อแจ้งนโยบายการจัดทำเอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งในคณะฯ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งได้รับทราบขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติ ตามแบบ JD1 โดยกำหนดส่งการวิเคราะห์หน้าที่ภายในวันที่ 10 ต.ค.48 ที่คุณภาวินี เพ็งพัด มาถึงวันนี้เหลือเวลาแค่ 3 วันคงต้องรีบดำเนินการนะค่ะ