เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาท่านคณบดีคนใหม่ (รศ.มาลินี  ธนารุณ) ได้แถลงนโยบายการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ ให้บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ ทุกคนได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารของคณะฯ แต่ละด้าน ซึ่งโดยบทสรุปแล้วทุกคนในคณะฯ จะต้องรักวิจัย เพราะวิสัยทัศน์ของท่านคมชัดมาก คือ  

  ภายในปี 2553 คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะแห่งการวิจัย   

       โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ระบุว่า "กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำนโยบายและแนวทางพัฒนางานวิจัยให้ชัดเจน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดรางวัลและแรงจูงใจสำหรับผลงานที่บรรลุตามเป้าหมาย" ความจริงอาจารย์ให้การบ้านผมไปทำตั้งแต่ยังไม่ได้รับตำแหน่งแล้วในเรื่อง แผนดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก  

      วันนี้สำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยคงต้องไปกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนางานวิจัยสถาบันของหน่วยงาน โดยพัฒนาจากงานประจำไปสู่งานวิจัย (R2R)  (วันนี้หมดสิทธิ์อ้างว่าไม่มีเวลาแล้ว .... ได้อ่าน Blog ของผศ.ดร.วิบูลย์ เรื่อง การบริหารเวลาแล้วคงต้องไปรีบลับคมขวานครับ)  เดือนนี้ตั้งใจจะจัดอบรมโครงการวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ เพราะได้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยสถาบันไว้

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ