จากการที่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมทุกข์  ร่วมสุข  ทำให้เกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของนิสิตกลุ่มหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร   
       จากเรื่องที่ว่าเพื่อนของเขาจะต้องได้รับโทษทางวินัยนิสิตขั้นไม่ร้ายแรง  แต่อยุ่ในระดับภาคทัณฑ์  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเขาจะได้รับโทษขั้นสุงสุดของโทษฐานความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  โดยได้รับการพิจารณาลงโทษสูงกว่ากลุ่มเพื่อน  
       ดังนั้น  กลุ่มเพื่อนเขาจึงปรึกษาหารือกันว่าจะมีวิธีการใดที่จะสามารถลดโทษให้เพื่อนคนดังกล่าวจากหนักเป็นเบาได้  และด้วยเหตุที่ว่าเพื่อนคนดังกล่าว  ไม่เคยกระทำผิดทางวินัยนิสิตมาก่อน  รวมถึงการเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง  กลุ่มเพื่อนจึงร่วมกันทำหนังสือขอความกรุณาลดโทษให้ผู้บริหารพิจารณา 

        จะเห็นได้ว่า  นี่แหละคือความรัก ความเอื้ออาทรของผู้ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน สมกับคำว่า เพื่อนแท้ย่อมไม่ทิ้งกัน