พัฒนาตนเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนรู้ภาคภาษาคอมพิวเตอร์
    วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2548  หน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เขาจัดการอบรม Web  Disign by Dreamweaver MX 2004  ซึ่งจัดขึ้นที่ Citcom โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณธนวัฒน์      พูลเขตนคร  ตำแหน่ง  Webmaster of Naresuan University  เป็นผู้ให้ความรู้ ในการจัดทำและการออกแบบเวปไซต์ 
    ซึ่งดิฉันได้สมัครเข้าร่วมอบรม  เนื่องจากเห็นว่าจะสอนใครให้เรียนรู้งานนั้น เราจักต้องรู้เรื่องนั้นเป็นพื้นฐานก่อน  และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะได้นำความรู้ที่ได้รับเท่าที่จะสามารถรับได้  นำมาพัฒนาเรื่องราวในบล็อกของงานวินัยและพัฒนานิสิตในโอกาสต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิตความเห็น (0)