นี่ก็เป็นอีก บทความ หนึ่ง ที่นำเสนอโดย ผศ.ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นบทความซึ่ง เกี่ยวข้องโดยตรงกับครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและหน่วยงานที่กำกับดูแลและจัดการศึกษา ก็น่าศึกษาและพิจารณาดูนะคะ  ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม  Acrobat Reader  จึงจะอ่านได้ค่ะ http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0002.pdf