การสื่อสารของมนุษย์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อสังคมต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพูด ถือเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุด   สามารถทำให้เกิดความเข้าใจกัน ให้ความรู้ โน้มน้าวใจ และให้ความบันเทิงได้   คำพูด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ คำพูด หนึ่งคำ สามารถสร้างและทำลายคนและสรรพสิ่งได้ ดังนั้น ศาสตร์หรือศิลปะการพูดจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรได้ใส่ใจกับการออกแบบการสอนเพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหาวิชา สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยมีจรรยาบรรณ จริยธรรมและมารยาทที่ดีในการพูดและฟัง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อคำพูด เพื่อสังคมจะได้สงบสุข