ในการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม สิ่งจำเป็นในการทำงานคือความรับผิดชอบ ในระบบองค์กรไม่มีคำว่า Hero องค์ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก่อกันขึ้น และมีความประสานสอดรับกันในการทำงาน องค์จึงจะเจริญและคงอยู่อย่างมั่นคง ส่วนสำคัญที่สุดขององค์กรคือภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารองค์กร เพราะถือเป็นผู้มีบทบาทในการคิด วินิจฉัย การตัดสินใจ ทิศทางขององค์กร