GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กฎหมายขัดกันเปรียบเทียบ

การที่ศาลจะสั่งให้เป็นบุคคลผู้ไม่อยู่ (ABSENTEE) ก็ให้ใช้กฎหมายภายในของประเทศนั้นเอง

     ตามกฏหมายขัดกันประเทศรัสเซีย นั้นไม่มีเรื่องครอบครัว ดังที่เคยเปรียบเทียบกับกฎกมายญี่ปุ่น

     ดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอยก Article 1240 Declaring Foreign Citizens as Missing and Deceased มาเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งให้คนต่างชาติและบุคคลผู้ไร้รัฐเป็นคนสาบสูญ ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ “คนต่างด้าวและบุคคลผู้ไร้รัฐจะถูกสั่งให้เป็นคนสาบสูญและตายในสมาพันธรัฐรัสเซียจะเป็นไปโดยผลตามกฎหมายของรัสเซีย”

     ซึ่งในเรื่องการสั่งให้บุคคลต่างด้าวเป็นคนสาบสูญตาม พรบ.ขัดกันของไทยนั้นให้ใช้กฎหมายของประเทศไทย คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเอง (มาตรา 11)

     จะเห็นได้ว่าในเรื่องการสั่งให้บุคคลต่างด้าวเป็นคนสาบสูญนั้นทั้งสองประเทศได้กำหนดกฎหมายที่ใช้บังคับได้แก่กฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ  นั่นเอง  ความคล้ายคึงกันที่ว่านี้  น่าจะมาจากที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ในห้องว่า  รัสเซียก็เป็นประเทศในกลุ่มระบบ Civil Law เช่นเดียวกับประเทศไทยและการสั่งให้บุคคลนั้นเป็นผู้สาบสูญก็เป็นเรื่องทีไม่มีผลกระทบต่อสถานะและความสามารถของคนต่างด้าวผู้นั้น  แต่มีผลกระทบเพียงกองทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่เท่านั้น  จึงสามารถใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศนั้นๆ  ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49972
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)