การต่อยอดความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา

วิธีการง่ายๆ คือให้นักเรียนที่ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศ ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้นักเรียนรุ่นน้องได้ศึกษา

เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทางวิชาการ  ENGLISH   KIDS  CONTEST 2006  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 แล้ว  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  ไม่ว่าจะเป็นชนะเลิศ  หรือรองชนะเลิศ  ในการแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆ  ดังนี้ การเล่าเรื่องประกอบท่าทาง  CROSSWORD  วาดภาพจากการเล่า  OPEN THE DICTIONARY  และคัดลายมือ

คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  จึงประชุมและลงความเห็นเดียวกันว่า  จะต้องต่อยอดความรู้

การต่อยอดความรู้ได้ดำเนินการต่อจากการแข่งขัน  ENGLISH   KIDS  CONTEST 2006  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 เสร็จสิ้นแล้ว 

วิธีการง่ายๆ  คือให้นักเรียนที่ชนะเลิศ  หรือ  รองชนะเลิศ  ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้นักเรียนรุ่นน้องได้ศึกษา

ภาพนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการเล่าเรื่องประกอบท่าทาง

กำหนดให้นักเรียนรุ่นน้องฟัง  และเขียนรายงานเรื่องที่ได้ฟัง  ครูใช้คำถามปลายเปิดที่ต้องการให้นักเรียนตอบด้วยตนเองอย่างอิสระ  มีการเว้นที่ไว้ให้นักเรียนตอบ

ชั้นเรียนที่ทดลองอันดับแรก  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นักเรียนตอบคำถามปลายเปิดได้ดี  เข้าใจการวิเคราะห์  วิจารณ์  และให้ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่แสดงความคิดเห็นนั้น  ส่วนใหญ่  ยังไม่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงเข้าใจได้ช้า แต่อาศัยการแสดงท่าทางของนักเรียนที่แสดง  จึงเข้าใจความหมาย

ส่วนพฤติกรรมที่ต้องการเน้นนั้น  เช่น  มารยาทในการฟัง  การดูละคร  นักเรียนปฏิบัติตนได้ดีเยี่ยม  สังเกตจากภาพ

เมื่อนักเรียนน้องได้ตอบคำถามเสร็จแล้ว  นักเรียนพี่ก็ตรวจอ่านข้อเสนอแนะที่น้องได้เขียนมา  เสียงหัวเราะคิกคิก  อย่างสนุกสนาน

ครูก็สบายดีจัง  ขอบคุณ Child Centered 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

  • การต่อยอดความรู้แบบนี้เกิดขึ้นย่อยมาก  เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันเวลาฉีดยาต้องกระตุ้น 2 หรือ 3 ครั้ง
  • การเรียนการสอนก็เช่นกัน  ครูอ้อยต้องกระตุ้นอยู่เสมอ..เท่าที่โอกาสอำนวย
ขณะนี้  ไม่ได้ต่อยอดค่ะ  เพราะใกล้จะสอบปลายภาคเรียนแล้ว  นักเรียนจะทบทวนบทเรียนกันค่ะ