จากการที่   ผอ.  ไปอบรม  KM   จากพิษณุโลกมา  ก็มาจัดอบรมครูในโรงเรียนให้พิมพ์เรื่องเล่าบันทึกเป็นไฟล์ word   แล้วใช้  Flash drive   Copy    ปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้รวมรวมข้อมูล   ซึ่งเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่มี Obec smis  Obec 49 และโปรแกรมข้อมูลต่าง ๆ อีกมาก   เวลา Boot   เข้า  Window  จะต้องมีหน้าต่าง  Notepad  ที่มีภาษาจีนขึ้นมาขวางอยู่ทุกครั้ง   ก่อนใช้โปรแกรมอื่นจะต้องปิดมันก่อน   มีเพื่อนครูบอกว่ามันไม่ใช่ไวรัส   เผอิญผมได้นำ  Flash drive  ไปใช้ที่บ้านมันก็ติดไปด้วย  แต่โปรแกรม  Anti virus   มันหาเจอ   worm  win32    ที่บ้านผมใช้  Kaspersky    เสร็จแล้วก็นำไปลงกับเครื่องที่โรงเรียน    ก็หาเจอเหมือนกัน   หลังจาก  delete  แล้ว ก็ไม่ขึ้นหน้าต่าง   Notepad    ภาษาจีนอีกเลย   ถ้าคอมพิวเตอร์ใครติดไวรัสตัวนี้ก็ลองใช้ดูแต่ต้อง  Update   ก่อนด้วยนะครับ