จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำนามีอายุเกิน 50 ปีเพราะเด็กรุ่นใหม่นิยมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะนักส่งเสริมเราควรจะช่วยกันสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่รองรับไว้ด้วย

          บันทึกนี้เป็นบันทึกแรกขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย