กฏของธอร์นไดด์มี 3ข้อคือ  1. กฏแห่งความพร้อม2. กฏแห่งการฝึก 3. กฏแห่งผลที่ได้รับ