การปฏิบัติงานราชการแนวใหม่

ค่านิยมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการแนวใหม่
ค่านิยมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการแนวใหม่
1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะการทำงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้จริง พร้อมที่จะเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย ปัญญา และเวลาให้กับงาน ยึดหลักความถูกต้อง และชอบธรรม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต้องเป็นคนตรงไปตรงมาในทางที่ถูกต้อง และต้องตรงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานการศึกษานอกโรงเรียน ต้องพบปะชาวบ้าน ต้องเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน นัดหมายต้องตรงเวลาไม่ให้ชาวบ้านหรือผู้รับบริการต้องรอคอยเพราะจะทำให้ผู้รับบริการขาดศรัทธา และต้องมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
3. ไม่เลือกปฏิบัติ การทำงานการศึกษานอกโรงเรียนเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ ต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการ ด้วยความมีน้ำใจ คำนึงถึงความเป็นธรรม วาจาสุภาพอ่อนโยน  เมื่อพบปะกับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันหลากหลายต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้รับบริการ ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จของงานทำให้งานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49740, เขียน: 12 Sep 2006 @ 15:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)