แหล่งเรียนรู้ที่ดี ควรมีลักษณะเช่นไรบ้าง
1. มีบริการกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีการจัดขึ้น ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง หรือหมุนเวียนไป
2. มีบริการความรู้ข่าวข้อมูลที่ทันสมัยรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีคมนาคมและสารสนเทศ( ICT )
3. ควรจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้ออาทรต่อการศึกษาค้นคว้าตลอดจนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมของสังคมและชุมชน
4. จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีการร่วมมือและประสานกับเครือข่าย และชุมชน
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามารับบริการการศึกษาในแหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัว
7. มีการบริการสื่อทั้งในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่าง ๆ
8. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมเผยแพร่ในชุมชน