อบต.บางพระ

tum
อบต.บางพระเป็นตัวอย่างการทำงานแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งทำงานสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็น "คุณเอื้อ" และ "คุณอำนวย" สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน

อบต.บางพระอปท.สร้างการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">อบต.บางพระเป็นหนึ่งตัวอย่างดี ๆ ของการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราได้พบจากการไป จับภาพการจัดการความรู้ และพบว่า </p>  <table border="0" align="center"><tbody>

อบต.บางพระ ประชาชนเป็นใหญ่

 

 

</tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">อบต. บางพระ มีกระบวนการชุมชนเข้มแข็งมาก ผู้นำไม่ว่าจะเป็นกำนัน  นายก อบต. พระสงฆ์ ชาวบ้าน เข้ามาร่วมทำงานกันอย่างดีมาก ดึงศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย โดยมองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของชุมชนเป็นสำคัญ ทำให้แต่ละส่วนได้เรียนรู้ ได้คิด  ในชุมชนนี้ ไม่ใช่มี อบต. เป็นองค์กรท้องถิ่นอย่างโดดเดี่ยว แต่มีองค์กรภาคประชาชนในรูปของกลุ่มต่างๆ ตั้ง 40-50 กลุ่ม ทำงานร่วมกับ อบต. อย่างใกล้ชิด กระบวนการทำงาน นอกจากทำให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้การทำงานโปร่งใสแล้ว ยังทำให้เกิด จิตวิญญาณของความรัก ความสำนึกร่วมของคนในชุมชน</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ทั้งนี้จากการ สังเกตุการณ์ประชุมสภาอบต.บางพระ  และ พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และ กลุ่ม อสม.  รวมทั้งคุณวรยุทธ  ช่วยณรงค์ นายก อบต. บางพระ   ทำให้เห็นภาพปัจจุบันของ อบต. คือการทำหน้าที่ประสาน เอื้ออำนวย และสนับสนุน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่เสนอของความช่วยเหลือหรืองบสนับสนุนมายัง อบต.และมีการพิจารณาบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานของ อบต.ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">นางเยาวมาฎ คงสาคร รองนายก อบต. บางพระ  บอกว่า  เมื่อ อบต.จัดสรรไปแล้วกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นก็ไปดำเนินการกันเอง มีกระบวนการของการสรุป ทบทวน ทำแผน ทำประชาคม จนได้แผนสรุป(โครงการ)แล้วจึงเสนอขึ้นมายัง อบต.พิจารณาซึ่งมีทั้งการทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล จึงจะนำประเทศสู่การจัดสรรสนับสนุน โดยจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของการช่วยเหลือ  ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ส่วนใหญ่ อบต.ก็จะจัดสรรงบสนับสนุนให้ เพราะจากแผนหมู่บ้าน/กลุ่ม มาเป็นแผนตำบล และเมื่อได้รับจัดสรรงบไปดำเนินการแล้ว ปีละ 1 ครั้งจะมีการประชุมใหญ่ที่ทุกกลุ่มจะได้มาเจอกัน แต่ระหว่างปีดำเนินการเขาก็ทำในส่วนของตัวเองและมีการเชื่อมโยงความช่วยเหลือความร่วมมือกันอยู่แล้ว </p><table border="0"><tbody><tr>

 

คุณเยาวมาฏ รองนายก อบต.บางพระ

 

 

ผู้ใหญ่แอ๊ว ปธ.เครือข่ายกลุ่มสตรีบางพระ

 

ปธ.เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ ต.บางพระ

</tr></tbody></table></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">นางยุพิน  จิตรไพบูลย์  ประธานเครือข่ายกลุ่มสตรี บอกว่า ที่อบต.บางพระ กลุ่มที่มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ  เริ่มจากกลุ่มสตรีที่เมื่อผู้หญิงมารวมกันได้ก็นำไปสู่การสร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เช่น กลุ่มดอกไม้จันทร์ ซึ่งต่อมานั้นเมื่อได้ไปเรียนรู้ดูงานที่ต่าง ๆ ก็จะใช้การจดจำบ้าง ขอให้เขามาสอนให้บ้าง จนสามารถประยุกต์ดัดแปลง จนเกิดกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เย็นเสื้อชั้นใน (เป็น OTOP มียี่ห้อของกลุ่มวางขายห้างโลตัส) เศษผ้าที่เหลือก็ส่งต่อให้กลุ่มเยาวชนไปประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น </p>  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บอกว่า เมื่อมีการมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้รู้ปัญหาของผู้สูงอายุที่ ต้องการให้ลูกหลานมาดูแล  เอาใจใส่บ้าง เราจึงคิดกิจกรรมที่จะฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ  โดยทำร่วมกับทีม อสม.ซึ่งก็มีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นการไปทัศนศึกษาให้ได้เปิดหูเปิดตา ได้พบเพื่อนวัยเดียวกันได้คุยกัน กิจกรรมที่ทำผู้สูงอายุก็คิดกันเอง ทำเองบ้าง ทำร่วมกับ อสม.บ้าง สร้างสุขภาพ สร้างสุขภาวะ  โดย อบต.สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย การจัดหา/เชิญแพทย์มาให้ความรู้การดูแลตนเอง  ปีนี้เรากำลังจะทำกิจกรรมที่ให้ลูกหลานได้มาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the way

คำสำคัญ (Tags)#อบต.

หมายเลขบันทึก: 49547, เขียน: 11 Sep 2006 @ 17:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)