ชนิดข้อเขียน

1ศีลอด  หมายถึง...................................  จงอธิบายและยกตัวอย่าง

2.  ศาสนพิธี  หมายถึง..............................  จงอธิบายและยกตัวอย่าง

3.  บาปกำเนิด ของศาสนานาคริสต์ หมายถึง............................ จงอธิบายและยกตัวอย่าง

4. อะเทวะนิยม หมายถึง........................ได้แก่ศาสนาอะไรบ้าง

5.  อริยสัจ 4 หมายถึง...................?  ได้แก่...................................?