...ทุกคนต้องการชัยชนะ  แต่ชัยชนะจะเป็นของผู้มีกลยุทธ์เท่านั้น  และการเรียนรู้ศาสตร์แห่งกลยุทธ์ที่ดีที่สุด  ก็คือ  การเรียนรู้จากหมากล้อม

...ชัยชนะที่แท้จริง  คือ  การบรรลุเป้าหมายของงาน  ไม่ใช่เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง  และนี่คือเหตุผลเบื้องหลังปรัชญา  " ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ " ( ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ )