ปรัชญาการศึกษากับการบูรณาการ

ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์

จอห์น ดิวอี้ ...มีฐานความคิดความเชื่อว่า  การเรียนรู้ที่ดี  คือ  การเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และผู้เรียนได้พัฒนารอบด้าน  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีในหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการ ซึ่งมีการส่งสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ได้มีโอกาสค้นพบ ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน  เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงและกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในส่วนบุคคลและในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณชายพีร์ , หนุ่ม BUU. , นักวิชาการ , คนช่างฝันความเห็น (0)