เรื่อง กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร โดย ศน.นวรัตน์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์

  ติดต่อ

  โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร : ที่พึ่งในการเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึงโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้  หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  และพัฒนาปู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือศีล  สมาธิ  ปัญญาอย่างบูรณาการ  ผ่านการกิน  อยู่  ดู  ฟังให้เป็น  มีปัญญารู้เข้าใจคุณค่าแท้  ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา  มีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดำเนินชีวิต  โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรพัฒนา

การเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  ด้วยการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร"  เพื่อให้จัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  อันจะเป็นการพัฒนาตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตรในทุกมิติการดำเนินงาน  และเป็นที่พึ่งในการเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอื่นได้

โรงเรียนบ้านโพหวาย  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ให้เป็นตัวอย่างในเรื่องการจัดการศึกษาวิถีพุทธ  ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนร๔  การดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นวิถีชีวิต  โดยใช้กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  เพื่อรับการเยี่ยมชม  ศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก  ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ  พระสงฆ์  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  กรรมการสถานศึกษา  ครูและนักเรียนในโรงเรียนนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

หมายเลขบันทึก: 49524, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-27 13:11:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)