GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่อง กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร โดย ศน.นวรัตน์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์

โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร : ที่พึ่งในการเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึงโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้  หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  และพัฒนาปู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือศีล  สมาธิ  ปัญญาอย่างบูรณาการ  ผ่านการกิน  อยู่  ดู  ฟังให้เป็น  มีปัญญารู้เข้าใจคุณค่าแท้  ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา  มีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดำเนินชีวิต  โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรพัฒนา

การเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  ด้วยการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร"  เพื่อให้จัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  อันจะเป็นการพัฒนาตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตรในทุกมิติการดำเนินงาน  และเป็นที่พึ่งในการเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอื่นได้

โรงเรียนบ้านโพหวาย  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ให้เป็นตัวอย่างในเรื่องการจัดการศึกษาวิถีพุทธ  ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนร๔  การดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นวิถีชีวิต  โดยใช้กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  เพื่อรับการเยี่ยมชม  ศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก  ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ  พระสงฆ์  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  กรรมการสถานศึกษา  ครูและนักเรียนในโรงเรียนนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49524
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)