เรื่อง ภาพวิถีชีวิตที่เกิดจากการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

คนดี คนเก่งของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนวิถีพุทธ  เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้น  ผลักดันให้โรงเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่งเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้  ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น  โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ  เป็นคนดี  คนเก่งของสังคม  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ลักษณะคนดี  เป็นคนที่มีความประพฤติดี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  สามารถพึ่งตนเองได้  มีความกตัญญูรู้คุณ  มีจิตใจเมตตา  กรุณาต่อกัน  ทำงานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร

ลักษณะคนเก่ง  เป็นคนที่มีความใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษา  แสวงหาความรู้  ความจริง  ใฝ่สร้างสรรค์พัฒนางานอยู่เสมอ  รู้เท่าทัน  แก้ไขปัญหาชีวิต  และทำงานได้ด้วยสติปัญญา

ลักษณะคนที่มีความสุข  เป็นคนที่ขยันมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ทำงานช่วยเหลือโรงเรียน  ครูอาจารย์  พ่อแม่  อย่างเต็มใจ

ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่เกิดกับผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

จากภาพความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น  เป็นผลพวงจากการที่โรงเรียนวิถีพุทธ  ได้สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  บูรณาการในทุกสาระวิชา  ทุกวันเวลา  ที่ผู้เรียนอยู่กับครู  อยู่กับพ่อแม่  อยู่กับกิจกรรมที่สถานศึกษามอบหมายให้  โดยมีครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นกัลยาณมิตรและเป็นแบบอย่างที่ดี  มีชุมชน  วัด  ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ภาพของสังคมที่สงบสุขจะเกิดขึ้นกับชาวไทยอย่างแน่นอน  เมื่อวิถีพุทธเข้าไปแทรกในจิตใจของเยาวชนทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 49518, เขียน: 11 Sep 2006 @ 14:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)