การสอนวิทยาศาสตร์ภายในชั้นของดิฉัน จะเป็นการใช้เทคนิคหลากหลายที่เอื้อให้นักเรียน คิดเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดิฉันนำมาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมอคือ กิจกรรมคิดคล่อง วิธีการจัดกิจกรรม มีดังนี้ แบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 4-5 คน แจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อกลุ่ม เมื่อพร้อมแล้วครูบอกคำสั่งง่ายๆให้นักเรียนช่วยกันคิดและเขียนในกระดาษที่แจกให้ คำสั่งเช่น -หารายชื่อสัตว์บกมาให้มากที่สุด -หารรายชื่อดอกไม้ที่มีสีแดงมาให้มากที่สุด -บอกรายชื่อสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารมาให้มากที่สุด -บอกชื่อสารที่มีสถานะเป็นของแข็งมาให้มากที่สุด เป็นต้น โดยในระหว่างนักเรียนช่วยกันเขียนอยู่นั้น ครูจะนับถอยหลัง 20 19 18 17 16 15 14 13..............1 0 แปลว่าหมดเวลานักเรียนทุกกลุ่มต้องวางปากกาและส่งงาน ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยและนับจนได้กลุ่มที่ตอบถูกมากที่สุด ครูจะมอบลายเซ็นต์ให้กับกลุ่มนั้นเพื่อสะสมเป็นคะแนนของกลุ่มต่อไป การทำกิจกรรมนี้กเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนได้ผลดีมาก เด็กนักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทำกิจกรรมนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนร่วมกันคิดหาคำตอบได้โดยไม่ยากนัก นักเรียนเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับการยอมรับ และเวลาที่ครูกำหนดให้นิดเดียวเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความตื่นเต้น มีความรู้สึกร่วมกันในการที่จะทำให้งานสำเร็จและชนะกลุ่มอื่น ดิฉันได้ลองสอนโดยใช้กิจกรรมนี้บ่อยๆ และได้ผลในทางจิตวิทยามาก เด็กนักเรียนมีความสุข เมื่อเป็นดังนี้จึงอยากให้ครูท่านใดที่เข้ามาอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกอยากลองนำไปใช้สอนบ้าง ก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ เป็นสิ่งที่ที่เราทำอะไรได้ผลดีแล้วนำไปบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น ตัวเราก็รู้สึกดีที่ได้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม เอาไว้ดิฉันมีแนวความคิดใหม่ๆ จะรีบนำมาเสนอให้ได้อ่านอีกนะคะ