"พัฒนาจิต" เป็นผู้จัดกระบวนการจัดการความรู้แบบพุทธ

Buddhist Knowledge Management

มิติของการทำงานกับชุมชน

1.  เตรียมตัวเข้าสู่ชุมชน  พัฒนาจิต เจริญภาวนา มนุษยสัมพันธ์ เพื่อเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคม งานและทุกสรรพสิ่ง

 

2.  ปฏิบัติตัวอยู่ในชุมชน พึ่งพิงอิงแอบธรรมมะและทุนพุทธรรม เทคนิคการเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอ “วิสสาสา ปรมาญาติ” ความคุ้นเคยเป็นญาติยิ่ง

 

 

3. ออกจากชุมชน โดยมีกระบวนการพุทธวิจัยแบบมีส่วนร่วมคงอยู่ตลอดไป

 

รูปภาพจากการดำเนินการโครงการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์"