แนวคิดการสร้างสรรค์ทางสังคมกับการบูรณาการ

การโยงใยความสัมพันธ์

...วิกอทสกี้ (Vygotsky)  ผู้นำสำคัญของแนวคิด  การสร้างสรรค์ทางสังคม ( Social  Constructivism )  มีความเชื่อว่า  การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า  สิ่งต่างๆ  ในโลกนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  การเรียนรู้...จะเกิดผลของการโยงใยความสัมพันธ์  ที่ผู้เรียนได้ค้นพบในขณะเข้าร่วมในกิจกรรมและงานต่างๆ  ของกลุ่ม  แนวคิดนี้เชื่อว่า  ความรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเอง  คนอื่นแม้แต่ครูก็ไม่อาจจะสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้  จึงสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหา  วิธีการค้นหาและการเข้าร่วมในการปฏิบัติจริงต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณชายพีร์ , หนุ่ม BUU. , นักวิชาการ , คนช่างฝันความเห็น (0)