การสัมภาษเชิงลึกเป็นกิจกรรมหนึ่ง( การบ้าน) ที่ได้รับมอบหมายในการทดลองการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาความชัดเจนของโจทย์วิจัยเพื่อตอบคำถามว่าปัญหาและข้อติดขัดที่แท้จริงที่เกิดกับชาวบ้านจากนโยบายของภาครัฐที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในรูปของโครงการต่างๆ

          วันนี้เป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับโครงการโคล้านตัวที่ต่อเนื่องมาจากโคอีสานเขียวจากการให้ข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่า

           ในประเด็นเชิงบวก

               1.เกษตรกรได้เรียนรุ้ว่าการเลี้ยงวัวมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์วัวและวัตถุประสงค์

                2.ได้ทราบว่าอาหารวัวไม่ใช่หญ้าอย่างเดียว ยังมีอาหารข้น อาหารเสริมซึ่งตอนนั้นไม่มีความรู้เลย

                3.ได้เรียนรู้ในการที่จะตัดสินใจเข้าราวมกับโครงการของรัฐ ว่าจะต้องเตรียมตัวเองอย่างไร

                4.ได้เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข และเห็นใจซึ่งกันและกัน

          ประเด็นเชิงลบ

                 1.มีความรู้สึกไม่ดีและไม่เชื่อในโครงการที่รัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ

                 2.ติดหนี้สินและล้มเหลว เพราะรู้ไม่เท่าทันและมัดมือชกทำสัญญา

                 3.รัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่พูดไว้กับเกษตรกร

                 4.เกษตรกรที่ผ่านโครงการมีความกลัวและเป็นตราบาปไม่เข้าไปใกล้และเกี่ยวข้องกับเรื่องวัวๆ อีก

            จากการรับฟังเกษตรกรพยายามสื่อถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการของรัฐ ดูเหมือนว่าเกษตรกรที่ตั้งใจจริง ลงทุน ลงแรงและเต็มที่กับอาชีพการเลี้ยงวัว จะไม่สนใจกับฌครงการที่รัฐจะมาช่วยเหลือ( โคล้านตัว) เลย   โดยบอกว่าไม่มีประโยชน์และไม่สามารถช่วยเขาได้ ตัวเขาเองและการรวมตัวของชาวเกษตรกรเองน่าจะมีพลังมากกว่า

           ท่าทีของชาวบ้านเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่ทำตามเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยละม่อม ให้ทำอะไรก็ทำ โดยเชื่อความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่หลังจากได้ประสบการณ์ของรัฐที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านมีมุมมองมากขึ้น ระมัดระวังตัวมากขึ้นที่จะเข้าร่วมกับโครงการของรัฐ

          จน ณ ปัจจุบันนี้ ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ปฏิเสธการเข้าร่วมโคล้านตัวแล้ว โดยให้เหตุผลว่า"เสียเปรียบรัฐบาล" เป็นความกล้าที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านตัวจริงเสียงจริงแล้ว