KM มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ตอนที่ 1)

เพื่อให้เห็นภาพของเส้นทางการจัดการความรู้ในทุกระดับของคุณกิจ และการทำหน้าที่ของคุณอำนวยในทุกระดับเช่นกัน

         วันที่  6  กันยายน  2549 ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ ใน"ตลาดนัดความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ในการไปร่วม ลปรร. ในครั้งนี้ ทีมงาน 5 คน ประกอบไปด้วย

 • คุณสายัณห์  ปิกวงค์ และผม จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
 • คุณเชิงชาย  เรือนคำปา จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • คุณทองดี  งามเสริฐ   นักจัดการความรู้ท้องถิ่น
 • คุณสมหมาย  พลอาจ นักจัดการความรู้ท้องถิ่น

                 ถึง มรภ.เชียงใหม่ประมาณ 18.30 น.  เราขนของและจัดบูธกันจนเสร็จประมาณทุ่มเศษ  บูธของเราค่อนข้างจะแปลก เพราะนอกจากจะเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวจากการจัดการความรูในองค์กรของสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้ว  ยังมีเนื้อหาในส่วนที่เชื่อมโยงจากเราไปสู่พื้นที่หน้างาน มีกิจกรรมของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน มีทั้งปุ๋ยอินทรีย์  ต้นข้าวที่เพาะในกระถางอีก 5 กระถางใหญ่ๆ  และอีกส่วนหนึ่งจากกลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดงมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ <p style="text-align: center">
ร่วมด้วยช่วยกันจัดบูธ</p><hr><p>          เช้าวันที่  7  กันยายน  ทีมงานไปถึงห้องที่จัดงานกันตั้งแต่เช้าตามปกติ  เพื่อดูความเรียบร้อย และจัดในส่วนของเอกสารเพิ่มเติม  ส่วนใหญ่บูธต่างๆ ก็จัดกันเรียบร้อยหมดแล้วเช่นกัน</p><p align="center"> 
</p><p> </p><p style="text-align: center">
ยรรยากาศห้องที่จัดงานในตอนเช้าวันที่ 7 กันยายน</p><hr><p>          กิจกรรมแรกของการจัดงานหลังจากการเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ก็คือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปัจจุบัน อนาคตของการจัดการความรู้” </p><div style="text-align: center"></div><p>         กิจกรรมต่อจากนั้นช่วงเวลาระหว่าง 10.00 น. - 12.00 น. เป็นการเล่าประสบการณ์ของทีมกำแพงเพชร ซึ่งเราก็ได้ช่วยกันปรับเวทีนิดหน่อย โดยทีมงาน 4 ท่านนั่งเรียงอยู่ด้านหน้าในระดับเดียวกันกับผู้เข้าร่วม ส่วนผมเป็นคนป้อนภาพอยู่บนเวที </p><p>          ในครั้งนี้ผมใช้ทั้งข้อมูลที่เป็นสไลด์ที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งยังใช้ข้อมูลจากเว็ปไซต์ และบล็อกประกอบกัน   เรียกว่าใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการนำเสนอ เพราะเป็นการเล่าที่ไม่ได้เตรียมรายละเอียด  เล่ากันสดๆ</p><hr><p>          ภาคบ่าย</p><p>          เป็นเรื่องเล่าจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รศ.มาลินี เป็นเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพของการจัดการความรู้ในองค์กรด้านการศึกษา ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรมหาวิทยาลัย</p><p>          จากนั้นเป็นเรื่องเล่าเรื่องการจัดการาความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกสองคณะ คือ</p><ul>

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • </ul><p>          ซึ่งทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิทยบริการฯ ก็มีการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้เห็นรูปแบบของการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน</p><hr><p>          หลังจากการดำเนินกิจกรรมของวันแรกสิ้นสุดลง  ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับคณะผู้จัด และผู้เข้าร่วม ลปรร. </p><div style="text-align: center"></div><p>          ภาพนี้เป็นการ ลปรร.กันบริเวณบูธนิทรรศการของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร </p><div style="text-align: center"></div><hr><p>วันนี้เราเล่ากันอย่างไร</p><p>           การเล่าของทีมกำแพงเพชรในวันนี้  เราได้นำเสนอเส้นทางของการจัดการความรู้ ที่เป็นไปในลักษณะของการเอื้ออำนวยและส่งลูกต่อกันเป็นระดับๆ ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน  โดยเริ่มจากการจัดการความรู้ในระดับจังหวัด ความเป็นมาและการทำKMเพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรเล่าโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์
            จากนั้นเป็นการเล่าโดยคุณเชิงชาย  เรือนคำปา นักส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอรับลูกการพัฒนา  นำKMไปดำเนินการในพื้นที่กับเกษตรกร  และคุณทองดี  งามเสริฐ เกษตรกรและคุณกิจตัวจริงของเรา ก็มาเล่าต่อว่าดำเนินกิจกรรมในภาคสนามกันอย่างไร โดยเน้นเรื่องการดำเนินการ ลปรร.กันในชุมชน
            คุณสมหมาย  พลอาจ ก็มาเล่าต่อในอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู และนำความรู้ไปต่อยอดให้กับชาวบ้าน โดยเป็นไปในลักษณะของชาวบ้านสอนชาวบ้าน เกษตรกรสอนเกษตรกร  และสุดท้ายผมเป็นคนสรุปภาพรวมทั้งหมด และเก็บรายละเอียดที่ตกหล่นแล้วเสริมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพของเส้นทางการจัดการความรู้ในทุกระดับของคุณกิจ และการทำหน้าที่ของคุณอำนวยในทุกระดับเช่นกัน</p><p>          ติดตามอ่านตอนต่อไปนะครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก    </p>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร  ความเห็น (0)