การระดมสมองเพื่อพัฒนางานเวชระเบียน ดิฉันได้บันทึกไว้ใน  http://gotoknow.org/blog/biisoha/44987 และในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปศึกษางานเวชระเบียนของเรากับกัลยาณมิตรในช่วงเวลาที่มีอย่างจำกัด คือ คุณอ้อมในวันจันทร์ที่ 4 ก.ย. 2549 ตอนช่วงเช้า (07.00 - 08.30 น.) และคุณปิ่ง ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2549 ตอนช่วงสายๆ (09.00 - 11.30 น.)  เพื่อเก็บข้อมูลมาร่วมประชุมแก้ไขปรับปรุงงานเวชระเบียนและเวชสถิติกับ นพ.ชยนันท์ และทีมงานอีกหลายๆ คน ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2549 ตอนบ่ายๆ (15.00 - 17.00 น.)  

 

          ในส่วนของงานเวชระเบียนคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการนำมาทำ R2R ได้เป็นอย่างดี   ซึ่งจากการสังเกตและการ ลปรร. กับคุณนิโรจน์ (ผู้ซึ่งรับภาระอันหนักอึ้งนี้มานาน......จนเกือบจะไม่ไหวอยู่แล้ว) พบว่ามีสิ่งที่ต้องพัฒนาหลายๆ ประการทั้งระบบงานและบุคคล เพื่อให้บริการที่เป็นอยู่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพสำหรับผู้รับบริการ และคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพงานขององค์กรในที่สุด

 

          เบื้องต้นนี้ได้เตรียมการกันในทีมงาน โดยส่งแนวหน้า คือ คุณปิ่ง ลงไปดูแลงานเวชระเบียนในช่วงเช้าทุกวัน (และมีคุณอ้อม ลงไปช่วยคุณปิ่งในกรณีที่คุณปิ่งติดภารกิจอื่นด้วย) เพื่อช่วยวิเคราะห์ระบบงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละจุด ศึกษาแนวทางการพัฒนาให้ตรงประเด็น รวมทั้งขอข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคุณสุริวรรณ์ ผู้ที่เคยดูแลงานเวชระเบียนมาก่อน ซึ่งก็ให้ความร่วมมือและยินดีร่วมทีมงานด้วยความเต็มใจ   เราจะประชุมทีมงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสัปดาห์ละครั้ง และประชุมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเดือนละครั้ง 

 

          สำหรับการพัฒนาการลงข้อมูลผู้ป่วยนอก  นพ.ชยนันท์ เป็นผู้ประสานงานการพัฒนาอย่างเต็มที่  และการพัฒนาการลงข้อมูลผู้ป่วยในคุณจูน เป็นผู้ประสานงานการพัฒนา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ Audit  ข้อมูลด้วยค่ะ

 

          ในประเด็นการพัฒนาที่ลึกลงไปในเนื้องานคงต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบเฉพาะมา ลปรร. ด้วยตนเองต่อไปค่ะ