ตาราง Krejcie & Morgan เป็นอย่างไร เขียนไว้ใน Educational and Psychological Measurement , 1990,30, 607-610.