ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
Username
punrop
สมาชิกเลขที่
50310
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

 • กำลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 48)
 • โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 37)
 • โรงเรียนราชวินิต มัธยม
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management) (รุ่นที่ 46) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ (รุ่นที่ 9) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการวางแผนและบริหารโครงการ (รุ่นที่ 10) สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการพัฒนากรณีศึกษา (รุ่นที่ 1) สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ (รุ่นที่ 23) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรทางทหาร

 • หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ (รุ่นที่ 115) โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ (รุ่นที่ 22) โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม (รุ่นที่ 73) โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • หลักสูตรส่งทางอากาศ (รุ่นที่ 226) โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน

 • นักบริหารโครงการอาวุโส สำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ [2556 - ปัจจุบัน]
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนงานฝึกอบรม สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ [2550 - 2556]
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดลำปาง ฝ่ายบริหารภูมิภาค สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [2549 - 2550]
 • ผู้บังคับตอนรักษาความปลอดภัย กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย [2544 - 2549]
 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี) กองทัพภาคที่ 4 [2544]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 14 ข วันที่ 27 มิถุนายน 2549 (เล่มที่ 2) หน้า 53]
 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 6 ข วันที่ 13 มีนาคม 2546 (เล่มที่ 2) หน้า 45]

บทความ

 • พันธ์รบ ราชพงศา. อนาคตการศึกษาอาเซียน. กรุงเทพธุรกิจ ASEAN+ (3 เมษายน 2555): 2.
 • พันธ์รบ ราชพงศา. เมื่อสปป.ลาวเข้า WTO อาเซียนจะได้อะไร. กรุงเทพธุรกิจ ASEAN+ (8 พฤษภาคม 2555): 1.
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี