แนะนำหนังสือที่น่าสนใจในการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

last life
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องข้อพิพาทระหว่างบุคคลที่อยู่ในอำนาจปกครองที่ต่างรัฐกัน

แนะนำหนังสือที่น่าสนใจในการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

การที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนใน สาขาวิชานี้ ทำให้ได้ทราบว่าสาขาดังกล่าวนี้มีฐานข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบทความ,หนังสือ ทั้งที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส อันเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นสากลมาก และเมื่อได้ดูในห้องสมุด(แต่เห็นมีแต่หนังสือทั้งนั้น) ของคณะฯ ก็จะพบว่ามีหนังสือที่น่าสนใจและควรที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ทราบนั้นมีหลากหลายมาก แต่ที่จะขอแนะนำเป็นตัวอย่าง มีดังนี้ 

1.คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 ผู้แต่งคือ นายสุพจน์ กู้มานะชัย ซึ่งเป็นผู้พิพากษา ที่น่าสนใจก็เพราะว่าจะทำให้เราได้เห็นกฎหมายหลายมุมมอง โดยกรณีนี้ก็จะเป็นมุมมองของผู้ที่ใช้กฎหมายโดยตรง ทำให้ได้รู้แนวความคิดในการนำกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติ อันทำให้เกิดความเจริญทางความรู้ในแง่มุมนี้มากยิ่งขึ้น เช่นมีบทที่ว่าด้วยหลักการยอมรับกฎหมายต่างประเทศในศาลไทย หรือในเรื่องของการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง เพราะกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องข้อพิพาทระหว่างบุคคลที่อยู่ในอำนาจปกครองที่ต่างรัฐกัน

2.ชาวต่างชาติจะอยู่ประเทศไทยได้อย่างไร : คู่มือว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง ผู้แต่งคือนายสุภัทร์ สกลไชย ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะเข้ามาในประเทศไทย ว่าการที่จะเข้ามาในปะเทศของเราโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการขออนุญาตเข้ามาในประเทศหรือเรื่องของการเข้ามาประกอบนิติกรรมอย่างใดๆก็ตาม ซึ่งก็จะได้ทำความเข้าใจในบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และนอกจากนี้ หนังสือยังมีเนื้อหาที่แสดงถึงปัญหาที่คนต่างด้าวประสบด้วยเช่น ปํญหาการลงทุนของคนต่างด้าวในประเทศไทย หรือระยะเวลาที่คนต่างด้าวจะมีสิทธิอยู่ในประเทศไทยนั้นมากน้อยเพียงไร อะไรเป็นเหตุและผล ซึ่งหากเข้าใจในเนื้อหาที่หนังสือได้กล่าวไว้อย่างท้องแท้แล้ว ประโยชน์ก็จะเกิดแก่ผู้ที่นำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดทางความคิดนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวบรวมงานเขียนและบทความวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของพชร

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล#วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล#วิชาปัญหากฎหมายรหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 48735, เขียน: 06 Sep 2006 @ 22:24 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วิจารณ์เล่มเดียวก็ได้ค่ะ และมองให้ลึก จะได้ประเด็นมากกว่า คงต้องหัดวิเคราะห์นะคะ

 ความน่าสนใจของหนังสือมีได้หลายประเด็นนะคะ