ทำอย่างไร...........นักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์     วันนี้ขอแนะนำแนวทางสู่ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯนะคะ

  • ศึกษาสูตรคูณให้เข้าใจ และหมั่นฝึกฝนจนคล่อง
  • ฝึกคิดเลขในใจให้สม่ำเสมอ
  • อธิบายและแสดงขั้นตอนกระบวนการคิดในการแก้โจทย์ปัญหาได้
  • ทำแบบฝึกหัดด้วยความสามารถของตนเอง
  • สังเกตและบันทึกข้อมูลให้เป็นระบบและระเบียบ 
  • หมั่นทบทวนความรู้พื้นฐานและความรู้เดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่ 
  • เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา / เข้าค่ายคณิตศาสตร์เมื่อมีโอกาส
  • สร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากชีวิตประจำวัน โดยผลัดกันถาม ผลัดกันตอบกับกลุ่มเพื่อนๆ
  • ให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนคำตอบและวิธีการที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
  •  หาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาข้อเดิมด้วยวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

 น่าสนใจดีนะ........น่าจะนำไปใช้กับนักเรียนทุกๆๆคน