ตอนนี้ผมสนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ หรือที่เรียกกันว่า Khowledge Managment เลยเริ่มหาอ่านไปเรื่อยๆ ปัญหาแรกที่สงสัยก็คือ ทำไม่ต้องมีการจัดการความรู้ มันอาจจะมีสาเหตุหรือเหตุผลอื่นหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่เรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วเข้าใจและเห็นความสำคัญของการที่ต้องมีการจัดการกับความรู้ คือ เมื่อมองถึงวิวัฒนาการด้านการผลิต เราสามารถที่จะแบ่งยุคต่างๆ ของเราได้เป็น 3 ยุคด้วยกัน  ยุคแรกคือยุค สังคมเกษตรกรรม เป็นยุคแห่งการทำการเกษตรแบบดั่งเดิม อาศัยแรงงานคน สัตว์ ที่ดิน ดังนั้นยุคดังกล่าวจึงเป็นยุคแห่งการจับจองที่ดิน บริวาร   ยุคต่อมาเป็นยุคแห่งสังคมอุตสาหกรรม การผลิตจะพึงพาเครื่องจักร เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานลงทุนเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นยุคของนายทุน  ยุคต่อมาปัจจุบันถือเป็นยุคที่สาม เราอาจจะคุ้นกับคำพูดที่ว่า เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากยุคนี้จะเน้นการคิดคนหาความคิดใหม่ๆ และประมวลผลข้อมุลข่าวสารในกระบวนการผลิต จึงทำให้ความรู้ เป็นสิ่งมีค่าในการดำเนินองค์กรต่างๆ ทำให้ยุคนี้ เป็นยุคแห่งทุนทรัพย์ทางปัญญา และสิ่งนี้เองเป็นเหตุผลที่ต้องมีการจัดการความรู้