โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  จัดกิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน  ดังนี้


1. จัดกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" โดย
     1.1 จัดเตรียมสถานที่และจัดหาหนังสือหรือสำนาบทความที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจหรือให้ความเพลิดเพลิน เพื่อให้ ผู้บริหาร นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ เลือกอ่านได้อย่างหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอ


     1.2 สร้างบรรยากาศ จัดเวลาตอนเช้า ก่อนเข้าเรียน ให้นักเรียนครู และบุคลากรทุกคนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์สาระใดก็ได้ตามความสนใจพร้อมกันทุกวัน วันละ 15 นาที


2. จัดกิจกรรม "ส่งเสริมการอ่าน" ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอที่ได้ผลครอบคลุมทั้งด้านการ ฟัง คิด พูด และ เขียน (สุ, จิ, ปุ, ลิ, )


3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และสร้างความรู้สึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งแต่ เริ่มคิด เริ่มทำ และมี ความผูกพัน กับโครงการฯ


4. สร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมี "นิสัยรักการอ่าน"


5. พัฒนาการอ่านของนักเรียนตามลำดับ ตั้งแต่ระดับ อ่านออก อ่านเป็น อ่านสม่ำเสมอ จนกระทั่งอ่านเป็นนิสัย พร้อมทั้งติดตามประเมินผลพัฒนาการการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่อง