21-22   สิงหาคม  2549 การประเมินคุณภาพภายในของสำนักบริหารและพัฒนาการก็ผ่านไปด้วยดี โดยได้คะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการระดับ  4.4 และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่คะแนนมาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน ระดับ 5 ทุกกลุ่มภารกิจแม้จะมีการให้หลักฐานเพิ่มเติมเพราะความมักน้อยของหัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผลทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีผลงานดีมาก แต่ก็ไม่ได้เก็บหลักฐานการพัฒนางาน จึงเป็นจุดเด่นที่ต้องดึงออกมาให้ได้ในการประเมินฯคราวต่อไป ....และค่าคะแนนที่ไม่คาดว่าจะได้ระดับ 5 คือคะแนนประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ก็ OK คุ้มกับที่เหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนก่อนการประเมินถึงแม้จะเตรียมการตามแผนล่วงหน้าแต่ก็เกือบไม่ทันเพราะมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของสำนักงานQA ของ มข. แต่ก็ถูกต้องแล้วประเมินตามกรอบการปฏิบัติงานหน่วยสนับสนุน .....5 กันยายน 49 ได้ประสานงานให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจของสำนักบริหารและพัฒนาวิชการ ไปนำเสนอ Good Practice ที่ศูนย์บริการวิชาการเปิดเวทีให้ ขอขอบคุณและยินดีที่หัวหน้าเกือบทุกคนไปร่วมนำเสนอยกเว้นบางคนที่ติดภารกิจ แต่เป็นที่น่าเสียดายอีกแหละ...ที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผลไปรอเสนอตั้งแต่เช้าจนเที่ยง แต่เรา...กลับได้นำเสนอตอนบ่ายท่านฯก็เลยพลาดแต่ คุณเอื้อ(Diamond) ก็ขอใช้สิทธิ์ผู้ร่วมทีมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร ขอรับเสื้อในนามตัวเองแต่ก็มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจคนทำงานร่วมกันป่านนี้คงใส่หล่อ(เหลือง)ไปแล้ว ขอบคุณผู้จัดที่กรุณาเปิดเวทีและให้รางวัลจูงใจ หวังว่าคราวหน้าคงมีในรูปแบบที่เป็นระบบมากขึ้น ชาว KM. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการยินดีให้ความร่วมมือเพื่อเป็นการรายงานนความก้าวหน้าและผลการจัดการความรู้ว่าเราได้นำไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานทำให้ได้รับคะแนนประกันคุณภาพภายในปี พศ. 2548 มากกว่าปี พศ. 2548 คะ  ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรอันเป็นผลจากการทำ KM. ขอบคุณชาว KM.ทุกคนที่ช่วยให้ทีม WORK และ WORK MORE ๆๆๆๆ..... ต่อไป