รักษาสภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ชีวิตวันนี้ช่างน่าอภิรมย์ หรือ ช่างน่าขื่นขม

 หลังจากที่มีการประเมิน(เพื่อพัฒนา) จาก สมศ (สำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา)ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๔๘ การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรา ๔๗ และ การจัดอันดับของ สกอ (สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา)

 สิ่งที่ชาวมหาวิทยาลัยต้องสร้างเวที "ลปรร หรือ นำประสบการณ์จาก Best Practice และ Bad Practice" มาวางแผนเพื่อ "รักษาสภาพ หรือ ปรับ/ปรุง ให้มาตรฐานและคุณภาพ อยู่ยั้ง ยืนยง หรือ มีพัฒนาการในภาคการศึกษา หรือ ปีการศึกษาต่อไป เป็นภาระกิจที่ต้องกระทำ"

 เป็นหน้าที่ของใคร ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน หน่วยงาน หรือ มหาวิทยาลัย

 ที่ต้องจัด "เวที แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ กำหนด แผนเพื่อการพัฒนา เป็นสัญญาใจ ไฟปรารถนา หรือ Passion Plan ที่เป็นรูปธรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันพลีความรู้ฝังลึก?"

JJ