เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการภายในกลุ่ม OTOP กลุ่มสตรีบ้านห้วยหวาย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี วันที่ 10 กันยายน 2548

   

 ตะกร้าใส่ขวดไวน์จากผักตบชวา

 ขั้นตอนการผลิตสินค้าจากผักตบชวา

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

OTOP บ้านห้วยหวาย  อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี