โรคขาดสารอาหาร

   โรคขาดสารอาหาร คือ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการบกพร่องทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิด
   สารอาหารมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดร่างกายต้องการมาก บางชนิดร่างกายต้องการน้อย หากรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารได้ซึ้ง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ กันดังนี้
 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคขาดสารอาหาร

๑. รับประทานอาหารไม่เพียงพอ เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยดังนี้
    ๑.๑ ความยากจน ไม่มีเงินซื้ออาหารมารับประทาน
    ๑.๒ ห่างไกลความเจริญ การเดินทางไปซื้ออาหารลำบาก จึงรับประทานเฉพาะอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นของตน
    ๑.๓ ขาดแคลนอาหาร เนื่องจากอยู่ในสภาวะสงคราม เกิดอุทกภัย ผลผลิตต่ำ เป็นต้น
๒. รับประทานอาหารไม่ถูกต้อง เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยดังนี้
   ๒.๑ ขาดความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ไม่มีความรู้ว่าอาหารชนิดใดให้ประโยชน์ และป้องกันโรคใด
   ๒.๒ มีนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เลือกรับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบ
  ๒.๓ มีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นนั้น ๆ

๓. มีความผิดปกติของร่างกาย ได้แก่
  ๓.๑ มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร ทำให้ดูดซึมอาหารบางชนิดได้น้อย
  ๓.๒ แพ้อาหารบางชนิด เช่น อาหารทะเล ไข่ เป็นต้น