ผลการประเมินฯออกแล้วนะครับ  เมื่อบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทุกท่านได้ทราบแล้ว หากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนากระบวนงาน  ก็คงเป็นหน้าที่ของชาวกองกิจการนักศึกษาทุกคนที่จะช่วยกันคิดพัฒนางานเพื่อให้หน่วยงานของเราพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการและการพัฒนานักศึกษา 

      วิธีการหนึ่งที่น่าจะนำมาศึกษาและพัฒนากระบวนงานของเรา ที่ Hot Hit ตอนนี้เห็นจะหนีไม่พ้น KM ขอให้ช่วยๆกันวางแผนและผลักดันให้เกิดอย่างจริงจังด้วยก็แล้วกันครับ...

     สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กองกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตรวจประเมิน เมื่อ 30 สิงหาคม 2549 เป็นดังนี้ครับ(ดาวน์โหลดเลยเป็นเอกสารเวิร์ด)

http://gotoknow.org/file/sackku/QA_IN_KKU.doc