การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามยุคสมัย จากการเรียนในห้องเรียนพัฒนามาเป็นการใช้สื่อและเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆและเพิ่มการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา รวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียกว่า "การศึกษาไร้พรมแดน" มีปรัชญาคือ เป็นการศึกษาที่ตอบสนองหรือพัฒนาบุคลากรของโลกให้มีความรู้ความสามารถก้าวมั่นทันโลกและก้าวล้ำนำโลกในขณะเดียวกัน

         

          ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบ คือ

1. ระบบถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น

1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้แก่ เสียง ภาพและตัวอักษร ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดเนื้อหาสาระ

1.2 ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล ได้แก่ เสียง ภาพและคอมพิวเตอร์

1.3 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ e-mail, www (World Wide Web)

1.4 ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง (ระบบสื่อตามประสงค์ :Media on Demands) ได้แก่ VDO

2. ระบบหลักสูตร

2.1 ต้องตรงและเหมาะสมกับผู้เรียน มีความหลากหลายและจบในตัวเหมือนหลักสูตรการศึกษาทางไกล

2.2 เนื้อหามีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของสังคม

3. ระบบสื่อ เป็นสื่อระบบดิจิตอล (เสียง ภาพ ตัวหนังสือ) ถ่ายทอดสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์,การประชุมทางไกลและสื่อตามประสงค์

          การใช้สื่อมี 2 ประเภท คือ สื่อหลักและสื่อเสริม

          สื่อหลัก มี 3 ประเภท

1. การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ CBI (COMPUTER - BASED INSTRUCTION) ต้องมีการใช้สื่อเสริม เช่น สิ่งพิมพ์เป็นคู่มือ มีการพบผู้เรียนเป็นครั้งคราวเพื่อสอนเสริมส่วนที่จำเป็น มีห้องปฏิบัติการ มีการกำหนดงานให้ทำหรือ Assignment

2. การสอนด้วยระบบประชุมทางไกล ได้แก่ TBI (Teleconference - Based Instruction) สื่อเสริมเช่น สิ่งพิมพ์หรือสื่อตามประสงค์ (Video on demands, Medias on demands)

3. การสอนด้วยระบบเครือข่าย ได้แก่ www (World Wide Web),WBI (Web - Based Instruction) สื่อเสริมเช่น สิ่งพิมพ์ โน้ตย่อและการประชุมทางไกล

          การเลือกใช้สื่อ

1. ผู้ใช้ต้องศึกษาคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภท เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา วันเวลา สถานที่และผู้เรียนด้วย

2. มีการแสดงผลการสอนผ่านจอภาพด้วย CBI, TBI และ IBI (Computer - Based Instruction, Teleconference - Based Instruction, Interactive Television - Based Instruction)