บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเลขยกกำลัง

                   สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้วิจัย           นางสาวจรัสศรี  รัตนมาศ

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง

                   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ทำวิจัย        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 1 ได้แก่ นักเรียนระดับ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 2 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 เพื่อการใช้ครั้งที่ 3 ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  รูปแบบการทดลองคือ  One  Group  Pretest - Posttest Design

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการศึกษาพบว่า 

1.  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.8/80.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดคือ 75/75 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง          เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่างจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก