วันนี้ได้ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมชมงานมหกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของ สพท. มส.เขต 1  ซึ่งจัดระหว่าง 4 - 5 กันยายน โดยคณะครูทั้งหมดได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมชมงาน  เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ และนำสิ่งที่พบเห็นกลับไปพัฒนาตนเองและโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและมีความสุข 

           ขณะที่บันทึกเรื่องราวนี้ บรรยากาศของงานกำลังคึกคัก  จากห้องประชุมที่เคยกว้างขวางก็กลายเป็นคับแคบไปทันที  คณะครูและนักเรียนที่เข้าชมงานส่วนใหญ่จะใส่เสื้อเหลือง ทำให้รับรู้ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนแม่ฮ่องสอนที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....  น่าชื่นใจ