การอบรมขยายผลเรื่อง Blog 

วันนี้ทางโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านสวายได้ร่วมกันจัดการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Blog เพื่อขยายผลร่วมกัีน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูเข้าใจว่า  Blog  คืออะไร
  2. เพื่อให้ครูแกนนำสามารถสร้าง Blog ของตนเองได้
  3. เพื่อให้ครูแกนนำสามารถขยายผลให้แก่สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือสายชั้นให้สามารถสร้าง Blog ได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระของทั้งสองโรงเรียน
  2. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 2  โรงเรียนสวายวิทยาคาร

งบประมาณ  - ไม่มี -