วันนี้ได้มีการแนะนำและขยายผลจากการไปอบรมสร้าง blog มาจาก ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ให้แก่ทีมงาน KM ของโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ www.gotoknow.org เข้าลงทะเบียน และรู้จัก blog ต่างๆ เมื่อทุกคนรู้จัก blog  ก็เข้าสู่การสร้าง blog  ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทุกคนให้ความสนใจ และ ซักถาม ในข้อที่สงสัยต่างๆ  บรรยากาศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดไว้