17 – Hydroxycorticosteroid หรือ (17 – OHCS) ไม่ว่าจะส่งวันไหน สิ่งส่งตรวจจะเก็บเอาไว้ในตู้เย็น และจะนำมาทำในวันพุธ

 

ความสำคัญ

          17 – OHCS เป็น metabolites ของ Cortisol  การตรวจหา 17 – OHCS ต้องการทราบหน้าที่ของ  adrenal grand หรือ pituitary gland กลีบหน้า  ซึ่งหาปริมาณได้โดยปฏิกิริยา Poster – Stiber วิธีนี้มีความจำเพาะสำหรับสเตียรอยด์ ซึ่งมี dihydroxy acetone side chain ได้แก่: Tetra hydrocortisol (THF), 5 – alpha – tetrahydrocortisol, Tetrahydro cortisol (THF), ), 5 – alpha – tetrahydrocortisone ส่วนใหญ่ของ metabolites เหล่านี้ถูกขับออกในปัสสาวะในรูป conjugated กับ glucoronic acid ที่ C - 3

 

หลักการ

          นำสารที่สกัดได้ทำ Porter – Siber Reaction โดยใช้ phenylhydrazine Sulfuric acid mixture ทำปฏิกิริยากับ dihydroxyacetone side chain ที่ C – 17  วัดเทียบสี

 

น้ำยา

1.     Sulfuric acid 62 % (V/V) : H2SO4 620 ml  น้ำกลั่น 380 ml
2.     Phenylhydrazine – sulfuric acid reagent : Purified Phenylhydrazine cystals (เก็บ Freezer) 125 mg เติม 62 % Sulfuric acid 200 ml
3.     Chloroform – butanol solvent : Chloroform 1000 ml เติม n – butanol 100 ml. เขย่าให้เข้ากัน
4.     Sulfuric acid 5 N : เจือจาง 14 ml conc. H2SO4 กับน้ำกลั่น 100 ml
5.     Ammonium sulfate (NH4)2SO4

6.     Stock standard : ละลาย cortisone acetate  100 mg  ใน n-butanol และเจือจางสารระลายเดียวกัน 100 ml เก็บไว้ในตู้เย็น (ความเข้มข้น 83.3 mg/dl)
Working standard : เจือจาง Stock standard 2 ml. ด้วย n-butanol  เก็บไว้ในตู้เย็น (ความเข้มข้น 16.6 mg/dl)

 

วิธีทำ

1.     เก็บปัสสาวะ 24 hr. ไว้ในตู้เย็นระหว่างเก็บถ้าทำได้ วัดปริมาตรทั้งหมด
2.     นำปัสสาวะ 3 ml ใส่ในหลอดฝาเกลียว ขนาด 25 X 150  mm เติม 0.1 ml 5 N Sulfuric acid
3.     เติม Ammonium sulfate 3 g เขย่าเป็นเวลา 1 นาที (สังเกตว่ายังคงมีผง Ammonium sulfate เหลืออยู่ ถ้าไม่มี ก็ให้เพิ่ม Ammonium sulfate )
4.     เติม  Chloroform – butanol  จำนวน 30ml. เขย่า 15 วินาที ปั่นแยก 5 นาที แล้วดูดส่วนชั้นบนทิ้งไป
5.     นำส่วนที่เหลือมาแบ่งใส่หลอด 15 X 150 mm ออกเป็น 2 หลอด หลอดหนึ่งเป็น blank และ หลอด test
6.     เตรียมหลอด 15 X 150 mm สำหรับ reagent และ Standard ทำตามขั้นตอนดังตาราง 

  TB T RB R SB S
Chloroform – butanol  (ml) - - 10 10 9.9 9.9
Working Std. - - - - 0.1 0.1
62 % H2SO4 (ml) 2 - 2 - 2 -

Mix

Phenyl. 2SO4(ml)

- 2 - 2 - 2

Mix 
7.     ปั่นทุกหลอด 15 นาที แล้วดูดส่วนใสชั้นบนใส่หลอด 13 x 100 mm อย่างระมัดระวัง
8.     นำหลอดทั้งหมดไป heat ที่อุณหภูมิ 55 - 60 องศาเซลเซียส
9.     อ่านค่า OD ที่ wavelength  410 nm โดยใช้หลอด blank set

  การคำนวณ

17 – OHCS (mg/day) = (T – R) X 16.6  X  Vol. 24 hr. urine
                                   (S – R)                  1000
17 – OHCS (mg%)   =     (T – R) X 16.6
                                      (S – R)      10


ค่าปกติ

          ผู้ใหญ่ = 1 –10 mg/day

 

ข้อสังเกต

          1. เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง โดยเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลา ไม่ใส่สารกันเสียใด ๆ ทั้งสิ้น ผสมปัสสาวะที่เก็บได้ทั้งหมดให้เข้ากันดี วัดปริมาตรทั้งหมดบันทึกไว้ แบ่งส่วนหนึ่งเก็บในตู้เย็นไว้ ถ้าไม่ได้ทำการทดสอบภายใน 2 – 3วัน ให้เก็บไว้ในตู้แช่แข็ง เมื่อจะทำการทดสอบควรให้ปัสสาวะละลายอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วเขย่า ๆ  นาน ๆ ให้ทั่วถึงเพราะว่า corticoids  มักเกาะติดอยู่กับตะกอนที่เกิดในปัสสาวะเนื่องจากการแช่แข็ง         
2. มียามากมายหลายชนิดที่รบกวนในการตรวจวัด 17 – OHCS เช่น Reserpine (antihypertensive drug) ทำให้ค่าที่ได้ต่ำ และ Chlordiazepoxide hydrochloride (librium) และ Etryptamine acetate (Monase) ทำให้ค่าสูง ยาเหล่านี้บางชนิดถูกกำจัดได้ โดยล้างปัสสาวะนั้นด้วย Carbon tetrachloride ก่อนทำการตรวจหา วิธีที่ดีที่สุดควรให้คนไข้งดใช้ยาทุกชนิด 48 ชั่วโมง ก่อนทำการเก็บปัสสาวะ

 3. ค่าปกติของ 17 – OHCS ในการตั้งครรภ์สูงกว่าในระยะที่ไม่ตั้งครรภ์ประมาณ 25 %

 

เอกสารอ้างอิง
1. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา, เกรียงศักดิ์ อิ่มใจ, นันทยา ชนะรัตน์, ขวัญชัย รัตนเสถียร, พัตราภรณ์ ผลวัฒนะ, ไพโรจน์ สุภาวจิตร, รุจาภา พิมสังข์, รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล. คู่มือปฏิบัติการเคมีคลินิก. สำนักพิมพ์ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่