ท่านสามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ Brain-Based Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง และตัวรับความรู้สึกหรืออวัยวะรับความรู้สึก ได้ที่

http://gotoknow.org/blog/edutech/47574

ชัยเลิศ